Καλωσήρθατε στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμών Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Σημαντικό: Λειτουργία ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ [Διαβάστε εδώ]

Ενημέρωση για τη Διαχείριση των Έργων Υλοποιούμενων από τον ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ [Διαβάστε εδώ]

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Web Rescom [Διαβάστε εδώ]

Ενόψει των ακραίων συνθηκών που βιώνει η χώρα και για λόγους ανωτέρας βίας,  κατ’ εφαρμογή του άρθρου εξηκοστό παρ.1 περ. β’ της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ τ. Α’ 68/20-3-2020) σας ενημερώνουμε ότι οι τρόποι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε όλες τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος και προκηρύξεις προμηθειών είναι οι παρακάτω:

(α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση rchr@ihu.gr

(β) με εταιρεία ταχυμεταφοράς δεμάτων.

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι εκ της φυσικής και νομικής δομής του Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και ιδρύθηκε το 2005 (Νόμος 3391/2005) με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του ΔΙΠΑΕ, διέπετο από τις διατάξεις του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ Α΄ 240), όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε ενώ με τον ίδιο νόμο (Άρθρο 7 – Παράγραφος 2) συστήθηκε και ο Ειδικός Λογαριασμός.

Με τον πρόσφατο ν.4610/2019 έλαβε χώρα ένταξη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας), του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019.