Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με ηλεκτρονικές διαδικασίες κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4412/2016

Α. Κόστος προμήθειας: 30.000,01€ έως 215.000€ (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων με ελάχιστο 15 ημέρες δημοσιότητα ή 10 ημέρες σε επείγουσες περιπτώσεις επαρκώς τεκμηριωμένες

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Αίτησης για Διενέργεια Διαγωνισμού (Έντυπο ΕΔ26– Νέο έντυπο “Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού”) συνοδευόμενο από τις τεχνικές προδιαγραφές και το Έντυπο της Εισήγησης.
 2. Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του αποσπάσματος πρακτικού του θέματος από την Ε.Ε.Δι
 3. Έγκριση της Αίτησης για διενέργεια διαγωνισμού από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε. και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στο πλαίσιο Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω κλήρωσης (με τη χρήση του ResCom) και ανάρτηση της στη Διαύγεια και ενημέρωση των επιτροπών μέσω email.
 5. Σύνταξη του Τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού σε συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο. Κατά περίπτωση αποστέλλεται το τεύχος της Διακήρυξης στην Διαχειριστική αρχή για προέλεγχο.
 6. Δημοσίευση Περίληψης της διακήρυξης (Διαύγεια, 2 Εφημερίδες) και του Τεύχους της Διακήρυξης (σε ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ και site ΕΛΚΕ) για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε επείγουσες περιπτώσεις αρκούντως τεκμηριωμένες μπορεί να οριστεί προθεσμία 10 ημερών τουλάχιστον.
 7. Υποβολή Προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους και Διενέργεια του διαγωνισμού σε ημερομηνία και ώρα που έχει ορισθεί στην Διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Κατά περίπτωση οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή και σε  έντυπη μορφή τους φακέλους των προσφορών τους βάσει και των διαδικασιών που ορίζονται στην διακήρυξη.
 8. Σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, διενεργείται η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των προσφορών από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Στον ηλεκτρονικό φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται 2 υποφάκελοι: ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και άλλος υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
 9. Κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα, γίνεται αποσφράγιση μόνο  των ηλεκτρονικών υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» με την επιφύλαξη προηγούμενης εξέτασης της προσήκουσας προσκόμισης εγγύησης συμμετοχής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση παράλειψης προσήκουσας προσκόμισης  εφαρμόζεται το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016
 10. Κατάρτιση πρακτικού ηλεκτρονικής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και αξιολόγησης, δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής  προσφοράς από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού.
 11. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αρχικά ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και ακολούθως προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων που προσκόμισαν πλήρη δικαιολογητικά συμμετοχής. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και η διαδικασίας αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
 12. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών προσφερόντων, των οποίων κρίθηκαν αποδεκτά τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά. Κατάρτιση πρακτικού με την τελική κατάταξη κατά σειρά μειοδοσίας και τον προσωρινό ανάδοχο. (Έντυπο ΕΔ11- Πρακτικά Διαγωνισμού) Αιτιολογημένη εισήγηση προς την Ε.Ε.Δι.  για την αποδοχή ή απόρριψη των οικονομικών προσφορών, την κατάταξη των προσφερόντων και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
 13. Αποστολή των 2 πρακτικών στον ΕΛΚΕ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε..
 14. Μετά την έγκριση των 2 πρακτικών η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (προσωρινό ανάδοχο), μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί εντός προθεσμίας 10 ημερών (σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 103 ν. 4412/2016) να υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.
 15. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» του/των προσφέροντος/ων, στον/στους οποίο/ους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), όπως ορίζεται στην διακήρυξη.
 16. Κατάρτιση του πρακτικού των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, το οποίο θα περιλαμβάνει και την οριστική ανάδειξη του αναδόχου δεδομένου ότι τα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζει η διακήρυξη.
 17. Υποβολή του πρακτικού στον ΕΛΚΕ μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για έγκριση από την Ε.Ε.Δι. του Δι.Πα.Ε.. Ακολούθως, η Ε.Ε.Δι. εκδίδει απόφαση κατακύρωσης του οριστικού αναδόχου, στην οποία ενσωματώνεται το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
 18. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κοινοποιεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72, με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 19. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 ν. 4412/2016. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Βιβλίο IV. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
 20. Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προσκαλεί τον ανάδοχο μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης στον ανάδοχο. Εφόσον απαιτείται διενεργείται προσυμβατικός έλεγχος από τη διαχειριστική αρχή.
 21. Όπου απαιτείται από τον Φορέα Χρηματοδότησης, πριν την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, αποστολή στο Φορέα Χρηματοδότησης του φακέλου του Διαγωνισμού για έγκριση της διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Το περιεχόμενο του φακέλου καθορίζεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης.
 22. Μετά την έγκριση, κατάρτιση και υπογραφή της σύμβασης από τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., ανάρτησή της στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 23. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Το παραστατικό
  2. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
  3. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
  4. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
  5. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση
 24. Μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και όταν απαιτείται μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης ο ανάδοχος προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών/εξοπλισμού.

Β. Κόστος προμήθειας: 215.000,01€ και άνω (ΜΗ Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων με ελάχιστο 35 ημέρες δημοσιότητα ή 15 ημέρες σε επείγουσες περιπτώσεις επαρκώς τεκμηριωμένες

Για την περίπτωση της διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων ακολουθείται η διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με την διαφορά ότι το κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται για τουλάχιστον 35 ημέρες ή 15 ημέρες σε επείγουσες περιπτώσεις επαρκώς τεκμηριωμένες ως εξής:

 • Δημοσίευση της διακήρυξης και στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης (ηλεκτρονική υποβολή www. simap.europa.eu) 
 • ΚΗΜΔΗΣ
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • 2 Εφημερίδες
 • ΕΣΗΔΗΣ
 • Site του ΕΛΚΕ
 • Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, δημοσίευση της σύναψης της σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης

* Για όλες τις εγγυητικές επιστολές που προσκομίζονται ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.