Αποστολή του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε), εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, είναι να εξειδικεύσει το πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δι.Πα.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με την εύρυθμη λειτουργία του και την υλοποίηση των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 68 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στον Οδηγό περιγράφονται:
α. τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξής του (Μ.Ο.Δ.Υ.) με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, καθώς και οι τηρητέες διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση, διαχείριση και επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ,
β. ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του ΕΛΚΕ από τη Σύγκλητο του Δι.Πα.Ε.,
γ. οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων,
δ. οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων και λοιπού προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) που συμμετέχει στο πλαίσιο εκτέλεσης των έργων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ,
ε. οι διαδικασίες και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα, τα οποία οικονομικά διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ,
στ. οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων σε εκτελούμενα έργα,
ζ. ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών,
η. οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ,
θ. ο Κανονισμός δωρεών και χορηγιών
ι. θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας,
ια. ο κανονισμός λειτουργίας των εργαστηρίων του ΔΙΠΑΕ για παροχή υπηρεσιών.
ιβ. ο Οδηγός Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δυνάμει της 13η/06.11.2019 – Θέμα 20o απόφασης της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., σε συνέχεια της υπ΄αρ. 13ης/30.10.2019 – Θέμα 3 απόφασης της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ερευνών και Διαχείρισης (ΕΕΔι) του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., εγκρίθηκε ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Η 1η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης καθώς και τα παραρτήματα εγκρίθηκαν στην 03/25.01.2021 – Θέμα 23 της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε., σε συνέχεια των κάτωθι αποφάσεων των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.:


Η 2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης στην υπ΄αρ. ΔΦ 2.1/1086/22-01-2024 απόφαση του συμβουλίου διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος [Δείτε Εδώ].

Η 1η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης στην υπ΄αρ. 64η/11.12.2020 – Θέμα 4 συνεδρίαση της Ολομέλειας της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης – ΦΕΚ 768, τ.Β’/02-02-2024

Παράρτημα 1: «Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 2: «Κανονισμός Υποτροφιών» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 3: «Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 4: «Οδηγός Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 5: «Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 6: «Κανονισμός Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 7: «Κανονισμός Λειτουργίας της ΕπιτροπήςΗθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 8: «Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας» [δείτε εδώ]

Παράρτημα 9: «Κώδικας Δεοντολογίας» [δείτε εδώ]

1η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης – ΦΕΚ 580, τ.Β’/12-02-2021


Παράρτημα 1: «Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων» [δείτε εδώ]
Παράρτημα 2: «Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών» .[δείτε εδώ]
Παράρτημα 3: «Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών» [δείτε εδώ]
Παράρτημα 4: «Οδηγός Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών» [δείτε εδώ]
Παράρτημα 5: «Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» [δείτε εδώ]
Παράρτημα 6: «Κανονισμός Λειτουργίας των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Παροχή Υπηρεσιών» [δείτε εδώ]

Απαλλαγή ΦΠΑ βάσει ΠΟΛ 1128_1997 [δείτε εδώ]