Ανακοίνωση προς όλα τα μέλη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναφορικά με τις πρόσθετες αμοιβές τους από απασχόληση σε Φορείς εκτός του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση των πληρωμών, σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη ΔΕΠ που συμβάλλονται με φορείς εκτός του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, οφείλουν να διαβιβάζουν την εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση, αμέσως μετά την παραλαβή της από τον συμβαλλόμενο φορέα, στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: του Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε., προκειμένου αυτή να καταχωρείται έγκαιρα στο αντίστοιχο έργο του πληροφοριακού συστήματος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

Όταν η σύμβαση του μέλους ΔΕΠ αφορά σε έργο χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς Πόρους (πχ. Συγχρηματοδοτούμενο από πόρους ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., κλ.π.), από Ευρωπαϊκούς πόρους κλ.π., στα οποία έργα απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), τότε πρέπει να καταχωρούνται στο webresCom οι πραγματοποιηθείσες ώρες απασχόλησης στον φορέα εκτός Δι.Πα.Ε., το αργότερο εντός τριών μηνών, προκειμένου να προκύπτει το global timesheet για κάθε μέλος ΔΕΠ που συμμετέχει και αμείβεται από τα εν λόγω έργα

Με τιμή,

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Πρύτανης του Δι.Πα.Ε.

Καθηγητής κ. Σταμάτης Αγγελόπουλος

Αρχείο