Οικονομικά Έντυπα ΕΛΚΕ
Αμοιβές
ΕΟ03: Εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα ΕΟ03
ΕΟ04: Εντολή Πληρωμής- Απόδοση Αμοιβών ΕΟ04
ΕΟ07: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων Πανεπιστημιακών ΕΟ07
ΕΟ08: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με Ανάθεση Έργου ΕΟ08
ΕΟ09: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΕΟ09
ΕΟ18: Εντολή Πληρωμής Απόδοση Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών ΕΟ18
ΕΟ29: Φύλλα Χρονοχρέωσης ΕΟ29
Μετακινήσεις
Κανονισμός Μετακινήσεων (01 Ιανουαρίου 2021 – σήμερα)
Κανονισμός Μετακινήσεων (Αυγ 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2020)
Κανονισμός Μετακινήσεων (μέχρι 31 Ιουλίου 2019)
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ06: Εντολή Πληρωμής – Απόδοση Μετακινήσεων ΕΟ06
ΕΟ14: Ημερολόγιο Κίνησης ΕΟ14
ΕΟ17: Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΟ17
ΕΟ26: Εντολή Μετακίνησης ΕΟ26
ΕΟ27: Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 Δαπανών Μετακίνησης ΕΟ27
Προμήθειες (αγαθά – εξοπλισμός – υπηρεσίες)
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021 ΘΕΡΜΗ
Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. για το 2021
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ05: Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών ΕΟ05
ΕΟ10: Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα – Υλικά) ΕΟ10
ΕΟ11: Πίνακας Αναλωσίμων ΕΟ11
ΕΟ12: Πίνακας Λοιπών Εξόδων ΕΟ12
ΕΟ13: Πίνακας Στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό ΕΟ13
ΕΔ11: Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΔ11
ΕΟ19: Αίτηση για Απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο για Προμήθεια Μηχανολογικού ή Λοιπού Εξοπλισμού ή Υπηρεσίων ΕΟ19
ΕΟ19α: Βεβαίωση Πιστότητας Μετάφραση για απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο ΕΟ19α
ΕΟ19β: Πίνακας Εξοπλισμού / Υπηρεσιών για Απαλλαγή ΦΠΑ βάσει της ΠΟΛ 1128/1997 σε Ευρωπαϊκό Έργο ΕΟ19β
ΕΟ19γ: Βεβαίωση αναγκαιότητας εκτέλεσης δαπάνης για απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό έργο ΕΟ19γ
ΕΟ19δ: Πίνακας υπηρεσίων εγκατάστασης ή συναρμολόγησης βάσει της ΠΟΛ 1128/1997 σε Ευρωπαϊκό Έργο ΕΟ19δ
ΕΟ19ε: Έντυπο βεβαίωσης έναρξης χρήσης εξοπλισμού για απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό έργο ΕΟ19ε
ΕΔ26: Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού ΕΔ26
EO33: Αίτηση για Απαλλαγή ΦΠΑ σε Ευρωπαϊκό Έργο για Υπηρεσίες Έρευνας EO33
Παραλαβή Εξοπλισμού – Υπηρεσιών
Για δαπάνες άνω των 30.000,01€
ΕΟ15: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισμού ΕΟ15
ΕΟ15α: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15α
ΕΟ15β: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15β
ΕΟ16: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16
ΕΟ16α: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16α
Για δαπάνες κάτω από 30.000 €
ΕΟ31α: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών <2.500€ ΕΟ31α
ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών ΕΟ31