Οικονομικά Έντυπα ΕΛΚΕ
Αμοιβές
ΕΟ03: Εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα NEO 12/1/2023 ΕΟ03
ΕΟ04: Εντολή Πληρωμής- Απόδοση Αμοιβών ΕΟ04
ΕΟ07: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων Πανεπιστημιακών ΕΟ07
ΕΟ08: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με Ανάθεση Έργου             NEO 12/1/2023 ΕΟ08
ΕΟ09: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΕΟ09
ΕΟ18: Εντολή Πληρωμής Απόδοση Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών         NEO 12/1/2023 ΕΟ18
ΕΟ20: Έντυπο Απόδοσης 7% μελών ΔΕΠ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 16/11/22 ΕΟ20
> μεταφόρτωση
αρχείου
ΕΟ29: Φύλλα Χρονοχρέωσης ΕΟ29
Μετακινήσεις
Κανονισμός Μετακινήσεων (01 Ιανουαρίου 2021 – σήμερα)
Κανονισμός Μετακινήσεων (Αυγ 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2020)
Κανονισμός Μετακινήσεων (μέχρι 31 Ιουλίου 2019)
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ06: Εντολή Πληρωμής – Απόδοση Μετακινήσεων ΕΟ06
ΕΟ14: Ημερολόγιο Κίνησης ΕΟ14
ΕΟ17: Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΟ17
ΕΟ26: Εντολή Μετακίνησης ΕΟ26
ΕΟ27: Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 Δαπανών Μετακίνησης ΕΟ27
Προμήθειες (αγαθά – εξοπλισμός – υπηρεσίες)
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021 ΘΕΡΜΗ
Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. για το 2021
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ05: Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών                      NEO 20/10/2022 ΕΟ05
ΕΟ10: Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα – Υλικά) ΕΟ10
ΕΟ11: Πίνακας Αναλωσίμων ΕΟ11
ΕΟ12: Πίνακας Λοιπών Εξόδων ΕΟ12
ΕΟ13: Πίνακας Στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό ΕΟ13
ΕΔ11: Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού NEO 20/10/2022 ΕΔ11
ΕΔ20: Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών           NEO 20/10/2022 ΕΔ20
ΕΔ22: Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών NEO 20/10/2022 ΕΔ22
ΕΔ26: Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού NEO 20/10/2022 ΕΔ26
EO40: Αίτηση ΕΥ Εξοπλισμός-Υπηρεσίες NEO 20/10/2022 EO40
EO40α: Βεβαίωση Πιστότητας Μετάφρασης NEO 20/10/2022 EO40α
EO40β: Αναλυτικός Πίνακας ανά Προμηθευτή NEO 20/10/2022 EO40β
EO40γ: Βεβαίωση αναγκαιότητας δαπάνης NEO 20/10/2022 EO40γ
EO40δ: Πίνακας Υπηρεσιών Εγκατάστασης ή Συναρμολόγησης              NEO 20/10/2022 EO40δ
EO40ε: Γνωστοποίηση έναρξης χρήσης εξοπλισμού NEO 20/10/2022 EO40ε
EO41: Αίτηση ΕΥ Ερευνητική Σύμβαση NEO 20/10/2022 EO41
Παραλαβή Εξοπλισμού – Υπηρεσιών
Για δαπάνες άνω των 30.000,01€
ΕΟ15: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισμού NEO 20/10/2022 ΕΟ15
ΕΟ15α: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών NEO 20/10/2022 ΕΟ15α
ΕΟ15β: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Αγαθών NEO 20/10/2022 ΕΟ15β
ΕΟ16: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών NEO 20/10/2022 ΕΟ16
ΕΟ16α: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Υπηρεσιών NEO 20/10/2022 ΕΟ16α
Για δαπάνες κάτω από 30.000 €
ΕΟ31α: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών <2.500€ ΕΟ31α
ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών ΕΟ31