Οικονομικά Έντυπα ΕΛΚΕ
Αμοιβές
ΕΟ03: Εντολή πληρωμής για συνεργαζόμενο φορέα ΕΟ03
ΕΟ04: Εντολή Πληρωμής- Απόδοση Αμοιβών ΕΟ04
ΕΟ07: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβόμενων Πανεπιστημιακών ΕΟ07
ΕΟ08: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με Ανάθεση Έργου ΕΟ08
ΕΟ09: Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ΕΟ09
ΕΟ18: Εντολή Πληρωμής Απόδοση Αμοιβών Παροχής Υπηρεσιών ΕΟ18
ΕΟ20: Έντυπο Απόδοσης 7% μελών ΔΕΠ ΕΟ20
ΕΟ29: Φύλλα Χρονοχρέωσης ΕΟ29
Μετακινήσεις
Κανονισμός Μετακινήσεων (01 Ιανουαρίου 2021 – σήμερα)
Κανονισμός Μετακινήσεων (Αυγ 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2020)
Κανονισμός Μετακινήσεων (μέχρι 31 Ιουλίου 2019)
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ06: Εντολή Πληρωμής – Απόδοση Μετακινήσεων ΕΟ06
ΕΟ14: Ημερολόγιο Κίνησης ΕΟ14
ΕΟ17: Έκθεση Πεπραγμένων Μετακινήσεων ΕΟ17
ΕΟ22: Ημερολόγιο Μετακίνησης Δ/Υ Εξωτερικού ΕΟ22
ΕΟ23: Ημερολόγιο Μετακίνησης Δ/Υ Εσωτερικού ΕΟ23
ΕΟ24: Ημερολόγιο Μετακίνησης Εξωτερικού ΕΟ24
ΕΟ25: Ημερολόγιο Μετακίνησης Εσωτερικού ΕΟ25
ΕΟ26: Εντολή Μετακίνησης ΕΟ26
ΕΟ27: Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 Δαπανών Μετακίνησης
NEO 22/06/2022
ΕΟ27
Προμήθειες (αγαθά – εξοπλισμός – υπηρεσίες)
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021
Επιτροπές παραλαβής Προμηθειών Υπηρεσιών για το 2021 ΘΕΡΜΗ
Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. για το 2021
ΕΟ01: Εντολή Προκαταβολής ΕΟ01
ΕΟ02: Απόδοση Προκαταβολής ΕΟ02
ΕΟ05: Εντολή Πληρωμής-Απόδοση Υλικών & Υπηρεσιών ΕΟ05
ΕΟ10: Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα – Υλικά) ΕΟ10
ΕΟ11: Πίνακας Αναλωσίμων ΕΟ11
ΕΟ12: Πίνακας Λοιπών Εξόδων ΕΟ12
ΕΟ13: Πίνακας Στοιχείων για αποκτήσεις από το εξωτερικό ΕΟ13
ΕΔ11: Πρακτικά Διαγωνισμού ΕΔ11
ΕΔ20: Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών
NEO 16/06/2022
ΕΔ20
ΕΔ22: Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών ΕΔ22
ΕΔ26 Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού NEO 16/06/2022 ΕΔ26
EO40 Αίτηση ΕΥ Εξοπλισμός-Υπηρεσίες EO40
EO40α Βεβαίωση Πιστότητας Μετάφρασης EO40α
EO40β Αναλυτικός Πίνακας ανά Προμηθευτή EO40β
EO40γ Βεβαίωση αναγκαιότητας δαπάνης EO40γ
EO40δ Πίνακας Υπηρεσιών Εγκατάστασης ή Συναρμολόγησης EO40δ
EO40ε Γνωστοποίηση έναρξης χρήσης εξοπλισμού EO40ε
EO41 Αίτηση ΕΥ Ερευνητική Σύμβαση EO41
Παραλαβή Εξοπλισμού – Υπηρεσιών
Για δαπάνες άνω των 30.000,01€
ΕΟ15: Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Εξοπλισμού ΕΟ15
ΕΟ15α: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15α
ΕΟ15β: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Αγαθών ΕΟ15β
ΕΟ16: Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16
ΕΟ16α: Πρακτικό Μερικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΕΟ16α
Για δαπάνες κάτω απο 30.000 €
ΕΟ31α: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών <2.500€ NEO 01/09/2022 ΕΟ31α
ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών NEO 01/09/2022 ΕΟ31