Η Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Ειδικού Λογαριασμού του ΔΙΠΑΕ διασυνδέεται με ηλεκτρονικούς συνδέσμους που περιλαμβάνουν την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα κανονιστικά πλαίσια για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Επίσης,