Πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2024»

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833, ΑΔΑ: ΡΠΒ3Η-7ΕΘ ) σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Βασικός στόχος της παρέμβασης II «Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς» είναι η προώθηση συνεργασιών/συμπράξεων μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Στο πλαίσιο της παρέμβασης ΙΙ η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ1) και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό. Επιπλέον, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρέμβασης:

  • Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι ΜΜΕ1.
  • Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων – φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜΜΕ.

Ενδεικτικά για τις ΜΜΕ αναφέρουμε πως:

  • Ως μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
  • Ως μεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις εκείνες που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το ετήσιο σύνολο ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ·

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου. Ο όρος ελέγχεται συνολικά (σωρευτικά) για όλες τις επιχειρήσεις και τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις του συνεργατικού έργου. Ομοίως ελέγχεται για τους ερευνητικούς οργανισμούς σωρευτικά, για όλους τους ερευνητικούς οργανισμούς και για τους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί του συνεργατικού σχήματος.

Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων – δυνητικών δικαιούχων σε μία αίτηση χρηματοδότησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατά την αξιολόγηση και πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός των επιχειρήσεων – δυνητικών δικαιούχων σε μία αίτηση χρηματοδότησης πρέπει επίσης να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Τυχόν περικοπές προϋπολογισμού μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγή του ποσοστού συμμετοχής των συμμετεχόντων φορέων. Εάν μετά την ανωτέρω περικοπή ο συνολικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων δεν είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, τότε γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης αναλογική περικοπή στους ερευνητικούς οργανισμούς- εταίρους ώστε να τηρείται ο όρος της πρόσκλησης για συμμετοχή των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου. Συνεπώς για να δημιουργηθεί μια ασπίδα ασφαλείας καλό θα ήταν το συγκεκριμένο ποσοστό να είναι πάνω από 30 % όσο κρίνεται σκόπιμο για να μην υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον.

Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται στο Γραφείο Ανάπτυξης και Υποβολών Προτάσεων το έντυπο ΕΔ0 που συνοδεύεται από απόσπασμα πρακτικού της συνέλευσης του οικείου Τμήματος.  Υποβάλλεται επίσης σχέδιο Συμφωνητικού Συνεργασίας για νομικό έλεγχο.

Ο δυνητικός συντονιστής του έργου πραγματοποιεί είσοδο και εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΣΚΕ με τους  προσωπικούς κωδικούς TaxisNet προκειμένου να αποκτήσει τον μοναδικό κωδικό PXXXXXX ακολουθώντας τις οδηγίες σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγγραφής χρηστών του ΟΠΣΚΕ https://opske.gr/el/announcement/egheiridio-eggrafis-hriston-olokliromenoy-pliroforiakoy-systimatos-kratikon-enishyseon.

Στη συνέχεια πρέπει να υποδειχθεί από όλους τους δικαιούχους ο Συντονιστής του έργου αφού έχουν ενημερωθεί επίσημα οι δικαιούχοι για τα στοιχεία του (ΑΦΜ και μοναδικού κωδικού PXXXXXX).

Ακολούθως ο Συντονιστής πλέον του Έργου εκκινεί τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου εγχειριδίου του ΟΠΣΚΕ https://opske.gr/el/announcement/egheiridio-hrisis-opske-aitisi-hrimatodotisis,  ορίζοντας τους υπευθύνους έργου ανά δικαιούχο φορέα και τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου οι οποίοι πρέπει επίσης να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία εγγραφής στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣΚΕ όπως ο συντονιστής αποκτώντας μοναδικό κωδικό PXXXXXX.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων  για την Παρέμβαση ΙΙ ορίστηκε η 17/07/2024  και ώρα  15.00

1 Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε παρουσίαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τον ορισμό των ΜΜΕ