Προϋπολογισμός Έργου & έκδοση παραστατικών στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας. 

Προϋπολογισμός Έργου και έκδοση παραστατικών προς εκκαθάριση στον  Ε.Λ.Κ.Ε ΔΙ.ΠΑ.Ε στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 117Α, Ν. 4412/2016), με το οποίο εισήχθη η έννοια των «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου ή συνολικού προϋπολογισμού (κατά περίπτωση) του έργου είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον τρέχοντα προϋπολογισμό, στον αντίστοιχο Κωδικό ΓΛΚ στον οποίο θα ενταχθεί η δαπάνη. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής μέσω web-rescom, του νόμιμου παραστατικού και των απαιτούμενων οικονομικών εντύπων.  

Συνεπώς, οποιαδήποτε τροποποίηση στον Προϋπολογισμό του Έργου θα πρέπει να προηγείται της έκδοσης του παραστατικού. 

[Αρχείο Ανακοίνωσης]