Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την 31-08-2023, σύμφωνα με το αρ. 231 του ν. 4957/2022 (ΑΔΑ: 6ΧΒ46ΨΖ3Π-ΟΜΘ)

Πρόεδρος: Σταμάτιος Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης

Μέλη

  1. Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
  2. Βασίλειος Γραμματικόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
  3. Μαρία Χατζηδημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας
  4. Κωνσταντίνος ∆αυίδ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών
  5. Ευρυδίκη Παπαχρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία, του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού
  6. Βασίλειος Καμπουρλάζος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών
  7. Ουρανία Νόττα, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
  8. Κορίνα Κατσαλιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
  9. Ελένη Ηρακλέους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναπληρωματικά μέλη

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τακτικό μέλος: Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
Αναπληρωτής: Δημήτριος Αηδόνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Τακτικό μέλος: Βασίλειος Γραμματικόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
Αναπληρωματικό μέλος: Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Τακτικό μέλος: Μαρία Χατζηδημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας

Αναπληρωματικό μέλος: Γεώργιος Μίνος, Καθηγητής του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τακτικό μέλος: Κωνσταντίνος ∆αυίδ, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών Αναπληρωματικό μέλος: Δημήτριος Βαρσάµης, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τακτικό μέλος: Ευρυδίκη Παπαχρήστου, Ευρυδίκη Παπαχρήστου, Επίκουρη Καθηγήτρια επί θητεία, του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού

Αναπληρωματικό μέλος: Δέσποινα Ζαβράκα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Επιστημών Σχεδιασμού

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Βασίλειος Καμπουρλάζος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών,
Αναπληρωματικό μέλος: Καθηγητής του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Ουρανία Νόττα, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
Αναπληρωματικό μέλος: Πέτρος Σαμαράς, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τακτικό μέλος: Κορίνα Κατσαλιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
Αναπληρωματικό μέλος: Νικόλαος Μονοκρούσος, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία του Τμήματος Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών της ομώνυμης Σχολής


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τακτικό μέλος: Ελένη Ηρακλέους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Αναπληρωματικό μέλος: Σπυρίδων Παπακώστας, Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της ομώνυμης Σχολής