Καθορισμός Χρονοχρέωσης Απασχολουμένων (Έκτακτο Προσωπικό με σύμβαση έργου – αυτοαπασχολούμενων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. [δείτε εδώ]