Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη συνεδρίαση 03/28.08.2019 – Θέμα 4 αποφάσισε την επικαιροποίηση της τηρητέας διαδικασίας για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε έργα του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εκάστοτε οδηγίες και περιορισμούς των φορέων χρηματοδότησης (εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών).

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο PDF