Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου [δείτε εδώ]

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών των Καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας [δείτε εδώ]

Mεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και ορίων απασχόλησης σε υλοποιούμενα προγράμματα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. [δείτε εδώ]

Καθορισμός Χρονοχρέωσης Απασχολουμένων (Έκτακτο Προσωπικό με σύμβαση έργου – αυτοαπασχολούμενων) σε έργα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. [δείτε εδώ]

Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

Εσωτερικός Κανονισμός Υποτροφιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε..[δείτε εδώ]

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

Οδηγός Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

Οδηγός Σύναψης Συμβάσεων Ανάθεσης Έργου και Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου tου ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

Κανονισμός Λειτουργίας των Θεσμοθετημένων Εργαστηρίων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για Παροχή Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.. [δείτε εδώ]

Διαδικασία σύνταξης και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης σε έργα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. [δείτε εδώ]

Οδηγός Προμηθειών και Υπηρεσιών [δείτε εδώ]

Οδηγίες σχετικά με τις νέες διαδικασίες (εφαρμογή του Ν.4610/2019) [δείτε εδώ]

Εκπαιδευτικό Υλικό [δείτε εδώ]

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι [δείτε εδώ]

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη [δείτε εδώ]