ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα κάτωθι αναφορικά με τις μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού,  στο πλαίσιο υλοποίησης έργων του ΕΛΚΕ/ΔΙ.ΠΑ.Ε. για  το οικονομικό έτος 2019:

Για μετακινήσεις που έγιναν μέχρι 7/5/2019 θα ισχύουν οι οδηγοί μετακινήσεων των ΕΛΚΕ του ιδρύματος που αφορά.

Για μετακινήσεις που έγιναν από 8/5/2019 μέχρι 31/7/2019 ισχύει ο οδηγός μετακινήσεων του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ.

Για μετακινήσεις που έγιναν από 1/8/2019 κ.ε. ισχύει ο κανονισμός, όπως εγκρίθηκε στην υπ΄αρ. 2η/31.07.2019 – Θέμα 2 συνεδρίασης της Ολομέλειας  της ΕΕΔΙ

Οι εντολές μετακινήσεων θα αποζημιώνονται σύμφωνα  με τους ανωτέρω κανόνες, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης και όχι την ημερομηνία της εκκαθάρισης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφο με οδηγίες για τις τροποποιήσεις των τηρητέων διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση έργων και ισχύουν με την εφαρμογή του Ν.4610/2019