Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «Ε.Σ.») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 199) και του άρθρου 10 παρ. 8 του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΚΥΑ 195245/15.11.2018, Β’ 5252), επιστήμονες διεθνούς κύρους, προερχόμενους από τον τομέα της Ιατρικής και Επιστημών Υγείας, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση προσωρινού τακτικού μέλους του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ έως και την Τρίτη 2 Ιουλίου 2024.

Αναλυτικές πληροφορίες στην [πρόσκληση] και στον ιστότοπο του ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ.