Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει αναρτήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΛΩΒ469Β7Γ-661) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους είναι η Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024.