Νομοθετικό Πλαίσιο μετά τη Συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Τροποποίηση της προσωρινής Δομής των Διοικητικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την έκδοση του Οργανισμού, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2609/01-05-2024, τ.Β’.

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σύμφωνα με το αρ. 231 του ν. 4957/2022, από 13-03-2024 έως την 31-08-2027. (ΑΔΑ: 9Ξ1Λ46ΨΖ3Π-ΠΑΝ)

Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις. N.5094/13-03-2024 (ΦΕΚ 30/13-03-2024, τ.Α’).

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής του Αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. (ΑΔΑ:ΩΝΦΝ46ΨΖ3Π-ΠΓ5, 18-09-2023)

Ορισμός Αντιπρυτάνεων – Καθορισμός Τομέα Ευθύνης των Αντιπρυτάνεων – Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις – Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη: Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 925/07-09-2023

Εκλογή Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ. τ. Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 510/1-6-2023).

Διάρθρωση και Αρμοδιότητες Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,ΦΕΚ 3229/17-5-2023, τ.Β’

Συγκρότηση συμβουλίου διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΦΕΚ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου: 364/19-04-2023)

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις. Ν.4957/21.07.2022 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Νόμος 4610/2019

Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ΦΕΚ 2516/2019


Ίδρυση και Διάρθρωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων και άλλες διατάξεις. Ν.5094/2024, ΦΕΚ 39, τ.Α’/13-03-2024

2η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης – ΦΕΚ 768, τ.Β’/02-02-2024

Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) και των
Παραρτημάτων του.ΦΕΚ 580, τ.Β’/12.02.2021

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, άρθρο 33 παρ.5, Νόμος 4559/2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις, άρθρο 11, Νόμος 4521/2018

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, άρθρα 50-68, Νόμος 4485/2017

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξειςΝόμος 3653/2008

Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξειςΝόμος 3577/2007

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις, Νόμος 3391/2005


Λοιπές Διατάξεις

Ρύθμιση θεμάτων Oργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςΝόμος 3027/2002

Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφαση με αριθμ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαρισμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας“, Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996

Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΧώραςΠ.Δ. 432/1981