Ίδρυση και Διάρθρωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) και των
Παραρτημάτων του. ΦΕΚ 580, τ.Β’/12.02.2021

Έγκριση της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΦΕΚ-3725/Β/31.08.2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, άρθρο 33 παρ.5, Νόμος 4559/2018

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις, άρθρο 11, Νόμος 4521/2018

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, άρθρα 50-68, Νόμος 4485/2017

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξειςΝόμος 3653/2008

Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξειςΝόμος 3577/2007

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις, Νόμος 3391/2005


Νομοθετικό Πλαίσιο μετά τη Συγχώνευση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις. Ν.4975/21.07.2022 (ΝΕΟ 21-7-2022)

Ορισμός Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (2020), ΦΕΚ 550/20-2-2020

Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (μετά τις 14-02-2020), ΦΕΚ 106/16-02-2020

Έγκριση της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4485/2017, ΦΕΚ  5171/31-12-2019 τευχ. Β’

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του άρθρου 54 του ν. 4485/2017 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο ειδικό επταμελές όργανο διοίκησης, ΦΕΚ 3335/2019

Συγκρότηση Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ΨΓΙΡ46ΨΖ3Π-0ΕΥ 

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Νόμος 4610/2019

Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ΦΕΚ 2516/2019

Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (μέχρι 14-02-2020), ΦΕΚ 326/2019

Συγκρότηση Επταμελούς Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017,  ΩΒΨΝ46ΨΖ3Π-ΤΤ2


Λοιπές Διατάξεις

Ρύθμιση θεμάτων Oργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςΝόμος 3027/2002

Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφαση με αριθμ. Β1/819 “Σύσταση Ειδικών Λογαρισμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας“, Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996

Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΧώραςΠ.Δ. 432/1981