[Πολιτική Ποιότητας]

Ο  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) δεσμεύεται πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες του είναι σύμφωνες με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που τον διέπουν και συμβατές με την εφαρμογή βέλτιστων διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης εντός των ορίων εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, οι οποίες εγγυώνται τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ικανοποίηση των εντολέων αλλά και των απαιτήσεων που τίθενται από τα Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης. Η Πολιτική Ποιότητας πραγματοποιείται με δέσμευση των ανωτέρω οργάνων και περιλαμβάνει:

 • Την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας η οποία θα προάγει και θα ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών, μέσω σχεδιασμού και εφαρμογής διαδικασιών και συστημάτων διασφάλισης και βελτίωσης ποιότητας που θα επιτρέψουν τη συνεχή αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων και περιοχών που χρίζουν βελτίωσης και την αντίστοιχη αντιμετώπιση και διαρκή βελτίωσή τους, καθώς και τον εντοπισμό και εν συνεχεία τη διάχυση καλών πρακτικών.
 • Την ικανοποίηση των απαιτήσεων και την τήρηση των ανειλημμένων υποχρεώσεων έναντι των εντολέων και των φορέων χρηματοδότησης μέσα από την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης προγραμμάτων, που αφορά στην υιοθέτηση διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης από το στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης, έως και την ολοκλήρωση των αντίστοιχων προγραμμάτων με την παραλαβή των παραδοτέων, στις συμφωνηθείσες χρονικές προθεσμίες, χωρίς την ύπαρξη ατελειών ή αδυναμιών. Όλα τα στοιχεία των διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης αναλύονται, τεκμηριώνονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα με πρωταρχικό στόχο την αύξηση της  ικανοποίησης των εντολέων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Την παροχή όλων των δυνατών διαθέσιμων πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) ώστε να ικανοποιούνται οι Αντικειμενικοί Στόχοι Ποιότητας, οι οποίοι καθορίζονται, ανασκοπούνται, επανασχεδιάζονται και επαναπροσδιορίζονται μέσα από τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) στο πλαίσιο μίας αδιάκοπης προσπάθειας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας.
 • Την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις οδηγούν σε άμεση εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε αναθεώρηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας.
 • Την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων που αφορούν στον τομέα της έρευνας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων που απορρέουν από αυτόν.
 • Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού με απώτερο σκοπό η ποιότητα να αποτελέσει μέρος της κρατούσας νοοτροπίας τους και στόχο τη δημιουργία και προώθηση μιας κουλτούρας μάθησης, καινοτομίας και ανταλλαγής/ διάχυσης γνώσης στο πλαίσιο μιας συνεχούς προσπάθειας για επίτευξη αριστείας και συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση, ενημέρωση και περαιτέρω κατάρτιση του προσωπικού θα επιτρέψει την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε νέες προκλήσεις παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, μέσω της συνεχούς επένδυσης στην περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων τους
 • Την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής όλων των συναλλασσομένων με τον Ε.Λ.Κ.Ε., τόσο στην εφαρμογή όσο και στην βελτίωση του Σ.Δ.Π.
 • Τη δημιουργία Σ.Δ.Π, την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του καθώς και τη συνεχή βελτίωσή του μέσα από λεπτομερείς ανασκοπήσεις.
 • Τη δημιουργία εργαλείων γρήγορης και ευέλικτης επικοινωνίας με τους φορείς χρηματοδότησης, τους συνεργάτες ΕΥ, τους κόμβους της Σίνδου (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη), των Σερρών, και  το ευρύ κοινό.
 • Την εκμετάλλευση όλων των δυνατών πόρων (ανθρωπίνων, οικονομικών, υλικοτεχνικών και τεχνογνωσίας) για τη διασύνδεση του Ακαδημαϊκού με τον Επαγγελματικό και Εργασιακό χώρο.
 • Τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των πληροφοριακών/προσωπικών δεδομένων που έχει υπό την κατοχή του ο Ε.Λ.Κ.Ε.