Διοικητικά Έντυπα ΕΛΚΕ
Διαχείριση-Παρακολούθηση Έργου
ΕΔ0: Υποβολή Πρότασης ΕΔ0
Αποδοχή
Έργου
ΕΔ01: Συνοδευτικό Πρότασης ΕΔ01
ΕΔ02: Αποδοχή Διαχείρισης Έργου ΕΔ02
ΕΔ03α: Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03α
ΕΔ03β: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03β
Αναμόρφωση/
Τροποποίηση
Προϋπολογισμού
ΕΔ03α: Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03α
ΕΔ03β: Ετήσιος Προϋπολογισμός Έργου ΕΔ03β
Περάτωση ΕΔ19: Οικονομικός και Επιστημονικός Απολογισμός ΕΔ19
Άλλα ΕΔ09: Καταγραφή Αναγκών για Σύναψη Συμβάσεων Ιδιωτικών και Ευρωπαικών Έργων ΕΔ09
ΕΔ10: Καταγραφή Αναγκών για Σύναψη Συμβάσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΔ10
ΕΔ30:Κάλυψη ιδίας συμμετοχής NEO 08/12/2022 ΕΔ30 > μεταφόρτωση
αρχείου
Συμβάσεις (Ανάθεση Έργου)
ΕΔ04: Στοιχεία Εταιρείας για Ανάθεση Έργου ΕΔ04
ΕΔ05: Ονομαστική Κατάσταση Απασχολούμενων Πανεπιστημιακών και Δημοσίων Υπαλλήλων ΕΔ05
ΕΔ06: Ονομαστική Κατάσταση Απασχολόυμενων με Ανάθεση Έργου ΕΔ06
ΕΔ23: Αίτημα Τροποποίησης Σύμβασης Έργου ΕΔ23
ΕΔ07: Αίτημα Ανάκλησης Σύμβασης Έργου ΕΔ07
ΕΔ24: Δήλωση Ατομικών Στοιχείων ΕΔ24
ΕΔ25: Υπεύθυνη Δήλωση αντί Ποιν. Μητρ. ΕΔ25
Προμήθειες (αγαθά – εξοπλισμός – υπηρεσίες)
ΕΔ11: Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Διαγωνισμού
NEO 20/10/2022
ΕΔ11
ΕΔ20: Πρωτογενές Αίτημα για την Προμήθεια Ειδών-Υπηρεσιών
NEO 20/10/2022
ΕΔ20
ΕΔ26 Αίτηση για τη διενέργεια διαγωνισμού NEO 20/10/2022 ΕΔ26
Αιτήσεις – Λοιπά
ΕΔ13: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων NEO 1/12/2022 ΕΔ13
ΕΔ13α: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από Συνεργάτες NEO 1/12/2022 ΕΔ13α
ΕΔ15: Αίτηση Χορήγησης Βεβαιώσεων NEO 24/11/2022 ΕΔ15
ΕΔ16: Αίτηση για έκδοση δελτίου αποστολής ΕΔ16
ΕΔ17: Αίτηση Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης ΕΔ17
ΕΟ28: Επιστροφή Διδάκτρων ΕΟ28
EO28: Fees Refund ΕΟ28
ΕΔ34: Βεβαίωση πραγματοποίησης επίβλεψης ΠΜΣ
NEO 03/11/2022
ΕΔ34