Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)

Έκδοση παραστατικών στα στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. (διαβίβαση myDATA)

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2024, τα παραστατικά που εκδίδονται στα στοιχεία του  Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε προκειμένου να εκκαθαριστούν και να εξοφληθούν θα πρέπει να έχουν προηγουμένως διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Στα εκδοθέντα παραστατικά είναι υποχρεωτικό να υπάρχει και δισδιάστατος γραμμωτός κώδικας (QR code).  

Σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία (YA 1138/2020), τα δεδομένα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο ή μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία που αφορά το έσοδο, ανάλογα με τα κανάλια διαβίβασης και τα όρια ένταξης σε αυτά.  

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έκδοση των παραστατικών σας προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.ΙΠΑ.Ε., προκειμένου τα παραστατικά να εκδίδονται στον σωστό χρόνο.  

Σημειώνουμε ότι τα παραστατικά που αφορούν συμβατική υποχρέωση, η πληρωμή της οποίας πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, θα πρέπει να εκδίδονται έως την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις πληρωμές δαπανών απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου που έχει ενταχθεί στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 όπου δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τον μήνα αναφοράς.    

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

  • Τμήμα Εκκαθάρισης Θέρμης 2310474914, 2310807528 
  • Τμήμα εκκαθάρισης Καβάλας 2510 462159  
  • Τμήμα εκκαθάρισης Σερρών 2321049251