Συγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4521/2018

Απόσπασμα Πρακτικού