Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει αναρτήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΑ0469Β6Ν-ΡΞΩ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων από τους ενδιαφερόμενους είναι η Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024.