(αναθεωρήθηκε στις 7/10/2022)


Προκειμένου να εγκριθεί η διενέργεια  απ’ ευθείας ανάθεσης θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις :

 • Έγκριση του  ετήσιου προϋπολογισμού.
 • Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Νομοθετικό πλαίσιο:

 • Άρθρο 6 του Ν.4412/2016 , ως προς την μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
 • Άρθρα 118 και 120 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 • Άρθρο 117α του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε το άρθρο 49 του Ν.4782/2021, με το οποίο προβλέπονται οι δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας
 • Άρθρο 249, παρ. 1 του Ν.4957/2022 : «Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών και τεχνικών έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206), αυτοτελώς ανά έργο/πρόγραμμα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού. Ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4412/2016»
 • Άρθρο 250  του Ν.4957/2022  που αναφέρεται στις Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων /προγραμμάτων.
 • Άρθρο 251 του Ν.4957/2022 που αναφέρεται στις Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής.
 • Άρθρο 252 του Ν.4957/2022 που αναφέρεται στη συμμετοχή σε συνέδρια/ Δημοσιεύσεις,
 • Άρθρο 130 του Ν. 4270/2014 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 εδάφιο α΄ άρθρου 37 Ν.4589/2019 όπου αναφέρεται ότι : « Ειδικά, για τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ».

η διαδικασία απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αγαθών ή υπηρεσιών από κατηγορία δαπάνης έως 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα συγκεκριμένης διάρκειας π.χ. Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Λοιπά ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών), είναι η ακόλουθη :

Α. Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης  Ήσσονος Αξίας χωρίς Απόφαση Ανάθεσης και χωρίς σύμβαση (έως 2.500,00€,  χωρίς ΦΠΑ)

Για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης ή ίσης των 2.500,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης  για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, Εθνικά , Ευρωπαϊκά π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020 κλπ ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κλπ) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, δεν ακολουθείται η διαδικασία της ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση πράξης ανάθεσης. Για τις εν λόγω περιπτώσεις προμηθειών θα ακολουθείται η διαδικασία πληρωμής, ως ακολούθως:

 • Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης  (Έντυπο ΕΟ10  ή  Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από την/τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
 • Το παραστατικό
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών (Έντυπο ΕΟ31α) υπογεγραμμένο από την/ον ΕΥ.
 • O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) και επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Οι  παρακάτω δαπάνες δεν απαιτούν διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης σε οικονομικούς φορείς:

 •            Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια
 •            Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια
 •            Συνδρομές σε επιστημονικούς οργανισμούς
 •            Τραπεζικά έξοδα και έξοδα χρηματοοικονομικής διαχείρισης
 •            Παράβολα
 •            Τέλη για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον Επιστημονική/ο Υπεύθυνη/ο και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Β.  Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης με Απόφαση Ανάθεσης (από 2.500,01€ έως 30.000,00€  χωρίς ΦΠΑ)

I) Για Προμήθειες αγαθών/υπηρεσιών από 2.500,01€ έως 10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 2.500,01€ και έως 10.000,00€ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα συγκεκριμένης διάρκειας π.χ. Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Λοιπά ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία:

Για την διενέργεια δαπανών που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης απαιτείται η προσκόμιση απόδειξης έρευνας αγοράς. Για δαπάνες έως δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ο Επιστημονικός  Υπεύθυνος θα πρέπει να προσκομίζει μία (1) μόνο οικονομική προσφορά ως απόδειξη έρευνας αγοράς. Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται υπόψη η προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας και από το ηλεκτρονικό κατάστημα του οικονομικού φορέα, από την οποία προκύπτουν κατ’ ελάχιστον η τιμή και τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η προσφορά θα ενσωματώνεται στο αίτημα απευθείας ανάθεσης μαζί με τα δικαιολογητικά ανάθεσης, δηλαδή:

 • απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία για ποσό άνω των 2.500,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., εκδοθέν το αργότερο εντός τριμήνου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (για την περίπτωση του ποινικού μητρώου) ή με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της πρόσκλησης (για την περίπτωση της υπεύθυνης δήλωσης)
 • πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) για ποσό άνω των 1.500,01€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσού άνω των 3.000,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 • επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

Κατόπιν της έκδοσης της απόφασης Απευθείας Ανάθεσης, εφόσον πρόκειται για έργα συγκεκριμένης διάρκειας π.χ. Εθνικά, Ευρωπαϊκά (ΕΣΠΑ, Horizon 2020 κλπ) η απόφαση καταχωρίζεται και στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.  Η έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να ακολουθεί την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης κοινοποιούνται ηλεκτρονικά προς τον ΕΥ και τον οικονομικό φορέα και κατατίθεται η εντολή πληρωμής μαζί με το τιμολόγιο και τα δικαιολογητικά πληρωμής, εφόσον απαιτούνται.

Η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή των υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου (Έντυπο ΕΟ31).

Για δημόσιες συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν απαιτείται η υπογραφή συμφωνητικού.

II) Για Προμήθειες αγαθών/υπηρεσιών από 10.000,01€ έως 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

   Για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης των 10.000,01€ και έως 30.000,00€ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα συγκεκριμένης διάρκειας π.χ. Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Λοιπά ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ εφαρμόζεται η παρακάτω διαδικασία :

Εφόσον το ποσό δαπάνης υπερβαίνει τις  δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποχρεούται να προσκομίζει τουλάχιστον δύο (2) οικονομικές προσφορές καθώς και τα δικαιολογητικά ανάθεσης, όπως αναφέρονται στην προηγούμενη κατηγορία απευθείας ανάθεσης.

Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και κοινοποιούνται ηλεκτρονικά προς τον ΕΥ και τον οικονομικό φορέα.

Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που η εκτιμώμενη αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Κατατίθεται η εντολή πληρωμής μαζί με το τιμολόγιο και τα δικαιολογητικά πληρωμής, εφόσον απαιτούνται. Η έκδοση του τιμολογίου θα πρέπει να ακολουθεί την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ

Η παρακολούθηση της δημόσιας σύμβασης και η παραλαβή των ειδών ή των υπηρεσιών γίνεται με βεβαίωση του Επιστημονικά Υπευθύνου (Έντυπο ΕΟ31).

Μισθώσεις Ακινήτων ή Μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού Εξοπλισμού.

Οι μισθώσεις ακινήτων ή μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο:

α) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

β) Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ γίνονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο π.δ. 715/1979 (Α’ 212).

Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής

Κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή μικρότερη του ποσού της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147, διορθώσεις σφαλμάτων Α’ 200 και Α’ 206) για τις ανάγκες έργων/ προγραμμάτων με οικονομικούς φορείς που εδρεύουν στην αλλοδαπή και εξόφλησης των δαπανών, οι φορείς της αλλοδαπής εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, ασφαλιστικής ενημερότητας και αποσπάσματος ποινικού μητρώου.  Για προμήθειες άνω του ποσού των 2.500,00€ απαιτείται η επίσημη μετάφραση της προσφοράς στην ελληνική γλώσσα (παρ.4, άρθρο 92, ν.4412/2016).

 • Γενική αρχή είναι ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα κατάτμηση των δαπανών.

Στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/είς μεταξύ τους, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υπολογίζεται διακριτά για κάθε μη ομοειδές/ή είδος ή υπηρεσία. Σημειωτέον ότι ως ομοειδή/ ομοιογενή προϊόντα θεωρούνται αυτά που κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις και ήθη συνιστούν μερικότερες κατηγορίες του αυτού αγαθού και για τα οποία η ίδια κατηγορία προμηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία (βλ. Γνμδ. ΝΣΚ 80/2004). Ως κριτήριο για τον ομοειδή / ομοιογενή χαρακτήρα της προμήθειας κατά τη θεωρία και νομολογία λαμβάνεται υπόψη η άμεση τεχνική και οικονομική λειτουργία της σύμβασης, ήτοι η φύση της ανάγκης που εξυπηρετείται μέσω αυτής. Η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Ο έλεγχος εάν ορισμένο είδος εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνει χώρα με βάση το CPV του έργου. Όσον αφορά στα διαθέσιμα CPV βλ. σχετικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://simap.ted.europa.eu/el/cpv