Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης (άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4521/2018, άρθρο 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019, άρθρο 72 του ν. 4610/2019 και άρθρο 26 του ν. 4653/2020).

 • Βάσει του άρθρου 130 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 37 παρ. 2 α’ και β’ του ν. 4589/2019 και στη συνέχεια με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019, υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης δημόσιας σύμβασης υφίσταται για προμήθειες / υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. αντί 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. όπως ίσχυε μέχρι τη ψήφιση του νόμου.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 26 του ν. 4653/2020, για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
 • Για πολυετή έργα/προγράμματα εφόσον το σύνολο προϋπολογισμού συγκεκριμένης κατηγορίας ανά ημερολογιακό έτος είναι έως 20.000,00 ευρώ 30.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., εφαρμόζεται η διαδικασία για τις απευθείας αναθέσεις.
 • Γενική αρχή είναι ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα κατάτμηση των δαπανών.

Στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/είς μεταξύ τους, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υπολογίζεται διακριτά για κάθε μη ομοειδές/ή είδος ή υπηρεσία. Σημειωτέον ότι ως ομοειδή/ ομοιογενή προϊόντα θεωρούνται αυτά που κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις και ήθη συνιστούν μερικότερες κατηγορίες του αυτού αγαθού και για τα οποία η ίδια κατηγορία προμηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία (βλ. Γνμδ. ΝΣΚ 80/2004). Ως κριτήριο για τον ομοειδή / ομοιογενή χαρακτήρα της προμήθειας κατά τη θεωρία και νομολογία λαμβάνεται υπόψη η άμεση τεχνική και οικονομική λειτουργία της σύμβασης, ήτοι η φύση της ανάγκης που εξυπηρετείται μέσω αυτής. Η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Ο έλεγχος εάν ορισμένο είδος εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνει χώρα με βάση το CPV του έργου. Όσον αφορά στα διαθέσιμα CPV βλ. σχετικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://simap.ted.europa.eu/el/cpv

 • Στο άρθρο 62 παρ. 4 του ν. 4485/2017 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.


Επομένως, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00 30.000,00 ευρώ ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α) Δαπάνες αξίας από 0,01€ έως 2.499,99€ 2.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου (σημειωτέον: δεν είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή έρευνας αγοράς αν και συνίσταται για λόγους διαφάνειας και χρηστής διοίκησης).
 2. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ /ΔΙΠΑΕ, ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω email.
 3. Πραγματοποίηση της προμήθειας και έκδοση του παραστατικού.
 4. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Το παραστατικό
  2. ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικά υπεύθυνο. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
  3. Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
  4. Την αναρτημένη στη διαύγεια απόφαση απευθείας ανάθεσης.

Β) Δαπάνες αξίας από 2.500,00 2.500,01€ 10.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20) το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε,  καταχώρησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email.

3. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς[2].

4. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ,  ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email και καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

5. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης  (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:

 1. Το παραστατικό
 2. ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικά υπεύθυνο. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 3. Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
 4. O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 – για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 – τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή τους όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσού άνω των 3.000,00€  ) – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

δ) Την αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απόφαση απευθείας ανάθεσης.


Γ) Δαπάνες αξίας από 10.001,00 ευρώ10.000,01€ έως 20.000,00 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20), το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε και καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email.

3. Υποβολή  από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς.

4. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ σε εκτέλεση απόφασης της Ε.Ε.Δι., η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email και καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

5. Κατάρτιση σύμβασης από τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., ανάρτησή της στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για προμήθειες από 10.001,00€ και άνω, προσκομίζονται πριν την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ. (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

6. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:

 1. Το παραστατικό
 2. ΕΟ31: Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών υπογεγραμμένο από τον Επιστημονικά υπεύθυνο .Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 3. Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
 4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
 5. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
 6. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση

[1] Οι Επιτροπές παραλαβής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση εκάστοτε Τμήματος και είναι ετήσιας διάρκειας. Εξαιρούνται τα έργα/προγράμματα, στα οποία ορίζεται επιτροπή παραλαβής κατά την αποδοχή διαχείρισής τους.

[2] Η έρευνα αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται και μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά: μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή συλλογής έγγραφων προσφορών ή υποβολής τιμών από τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.).