Εγκύκλιος για την εφαρμογή των διατάξεων περί απευθείας ανάθεσης (άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4521/2018, άρθρο 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019, άρθρο 72 του ν. 4610/2019, άρθρο 26 του ν. 4653/2020 και άρθρο 50 του ν. 4782/2021).

 • Βάσει του άρθρου 130 του ν. 4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης δημόσιας σύμβασης υφίσταται για προμήθειες / υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 περ. γ’ του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Για πολυετή έργα/προγράμματα εφόσον το σύνολο προϋπολογισμού συγκεκριμένης κατηγορίας ανά ημερολογιακό έτος είναι έως 30.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., εφαρμόζεται η διαδικασία για τις απευθείας αναθέσεις.
 • Γενική αρχή είναι ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα κατάτμηση των δαπανών.

Στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/είς μεταξύ τους, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υπολογίζεται διακριτά για κάθε μη ομοειδές/ή είδος ή υπηρεσία. Σημειωτέον ότι ως ομοειδή/ ομοιογενή προϊόντα θεωρούνται αυτά που κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις και ήθη συνιστούν μερικότερες κατηγορίες του αυτού αγαθού και για τα οποία η ίδια κατηγορία προμηθευτών ενδιαφέρεται να διεξαχθεί ενιαία διαδικασία (βλ. Γνμδ. ΝΣΚ 80/2004). Ως κριτήριο για τον ομοειδή / ομοιογενή χαρακτήρα της προμήθειας κατά τη θεωρία και νομολογία λαμβάνεται υπόψη η άμεση τεχνική και οικονομική λειτουργία της σύμβασης, ήτοι η φύση της ανάγκης που εξυπηρετείται μέσω αυτής. Η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Ο έλεγχος εάν ορισμένο είδος εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνει χώρα με βάση το CPV του έργου. Όσον αφορά στα διαθέσιμα CPV βλ. σχετικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://simap.ted.europa.eu/el/cpv

 • Στο άρθρο 62 παρ. 4 του ν. 4485/2017 ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.


Επομένως, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 30.000,00 ευρώ ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α) Εξαιρέσεις από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Οι εν λόγω δαπάνες δεν απαιτούν διαδικασία πρόσκλησης και απευθείας ανάθεσης σε οικονομικούς φορείς:

–           Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια και διαγωνισμούς (fees)

–           Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

–           Συνδρομές σε επιστημονικούς οργανισμούς

–           Δαπάνες κοινοχρήστων

–           Δαπάνες ύδρευσης (ΕΥΑΘ)

–           Εισιτήρια τρένων και μετρό (δαπάνες φιλοξενίας)

–           Τηλεφωνικές υπερβάσεις (ΚΗΔ ΑΠΘ)

–           Τραπεζικά έξοδα

–           Παράβολα

–           Τέλη για κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων

–           Μισθώσεις ακινήτων

Οι παραπάνω δαπάνες πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή αιτήματος πληρωμής από την/τον Επιστημονική/ο Υπεύθυνη/ο και την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού και των σχετικών δικαιολογητικών.

Για τις εν λόγω περιπτώσεις Προμηθειών θα ακολουθείται η διαδικασία πληρωμής που περιγράφεται στο σημείο Γ1.6 της παρούσας οδηγίας χωρίς διαγωνιστική διαδικασία (έκδοση Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης).

Β) Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης Ήσσονος Σημασίας χωρίς Απόφαση Ανάθεσης (έως 2.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Σύμφωνα με το άρθρο 117α του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το Άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας μικρότερης ή ίσης των 2.500,00 ευρώ ανά κατηγορία δαπάνης (συνολικού προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα συγκεκριμένης διάρκειας, π.χ. ΕΣΠΑ, Horizon 2020, Κλπ, ή ετήσιου προϋπολογισμού κατηγορίας δαπάνης για τα έργα που δεν έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, π.χ. Έργα Παροχής Υπηρεσιών, κλπ), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, είναι δυνατό να μην ακολουθείται διαδικασία ανάθεσης σύμβασης και οι πληρωμές να εκτελούνται ως εξόφληση έναντι νόμιμου φορολογικού παραστατικού, χωρίς να απαιτείται έκδοση απόφασης ανάθεσης.

Για τις εν λόγω περιπτώσεις Προμηθειών θα ακολουθείται η διαδικασία πληρωμής, ως ακολούθως:

 • Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης  (Έντυπο ΕΟ10  ή  Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από την/τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
 • Το παραστατικό
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών (Έντυπο ΕΟ31α) υπογεγραμμένο από την/ον ΕΥ.
 • Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
 • O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 – για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 – τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) και

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

 • Επισημαίνεται, η συμπλήρωση από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο του έργου της ειδικής φόρμας του WebRescom για την Εντολή Δαπανών (Αιτήματα Πληρωμής Δαπάνης).

Γ) Προμήθειες Απευθείας Ανάθεσης με Δημοσίευση Πρόσκλησης και Απόφαση Ανάθεσης (από0 0,01€ έως 30.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) εκτός της περίπτωσης Β παραπάνω.

Γ.1) Δαπάνες αξίας από 0,01€ 10.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

1. Υποβολή από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20) το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε,  καταχώρησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email. Η/Ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος του έργου, υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική φόρμα του WebRescom για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα) τους οποίους θα επιλέξει και θα δηλώσει στο αίτημα του.

3. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο στους οικονομικούς φορείς που έχει δηλώσει η/ο Ε.Υ. του έργου, τουλάχιστον 2, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ από το τμήμα Προμηθειών για 5 ημέρες και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην/στον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

4. Η/Ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος συγκεντρώνει τις προσφορές, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφει η πρόσκληση και μετά την παρέλευση 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, πραγματοποιείται η υποβολή του αιτήματος απευθείας ανάθεσης, μέσω WebRescom, όπου επισυνάπτονται οι προσφορές των οικονομικών φορέων που έχει συλλέξει η/ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος.

Επισημαίνεται ότι προσφορά που φέρει ημερομηνία υποβολής προγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ θα απορρίπτεται.

5. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης (ηλεκτρονικά) από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ,  ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email και καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας και η τιμολόγηση των αγαθών/υπηρεσιών πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης στη Διαύγεια.

6. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης  (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:

 • Το παραστατικό
 • Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών (Έντυπο ΕΟ31) υπογεγραμμένο από την/ον Επιστημονικά υπεύθυνη/ο.
 • Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
 • O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 9 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 – για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016 – τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή τους όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσού άνω των 3.000,00€  ) – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

δ) όπου απαιτείται βεβαίωση καινούργιου και αμεταχείριστου (ΕΣΠΑ ή όποιο άλλο πρόγραμμα το θέτει ως απαιτούμενο)

ε) Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ πρόσκληση υποβολής προσφορών προς τους υποψηφίους αναδόχους.

στ) Την αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ απόφαση απευθείας ανάθεσης.

7. Επισημαίνεται, η συμπλήρωση από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο του έργου της ειδικής φόρμας του WebRescom για την Εντολή Δαπανών (Αιτήματα Πληρωμής Δαπάνης).


Γ.2) Δαπάνες αξίας από 10.000,01€ έως 30.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20), το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε,  καταχώρησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email. Η/Ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος του έργου, υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα στην ειδική φόρμα του WebRescom για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς από συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς (δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα) τους οποίους θα επιλέξει και θα δηλώσει στο αίτημα του.

3. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο στους οικονομικούς φορείς που έχει δηλώσει η/ο Ε.Υ. του έργου, αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ από το τμήμα Προμηθειών για 5 ημέρες και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην/στον Επιστημονικά Υπεύθυνο.

4. Η/Ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος συγκεντρώνει τις προσφορές, σύμφωνα με τους όρους που αναγράφει η πρόσκληση και μετά την παρέλευση 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, πραγματοποιείται η υποβολή του αιτήματος απευθείας ανάθεσης, μέσω WebRescom, όπου επισυνάπτονται οι προσφορές των οικονομικών φορέων που έχει συλλέξει η/ο Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος.

Επισημαίνεται ότι προσφορά που φέρει ημερομηνία υποβολής προγενέστερη της ημερομηνίας ανάρτησης της πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ θα απορρίπτεται.

5. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης (ηλεκτρονικά) από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ,  ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με email και καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η προμήθεια/παροχή υπηρεσίας και η τιμολόγηση των αγαθών/υπηρεσιών πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ανάρτησης στη Διαύγεια.

6. Κατάρτιση σύμβασης από τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., ανάρτησή της στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για προμήθειες από 10.001,00€ και άνω, προσκομίζονται πριν την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ, καταστατικό κλπ.), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ. (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

7. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ,  τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:

 1. Το παραστατικό
 2. Πρωτόκολλο Παραλαβής για Ποσοτική & Ποιοτική Παραλαβή Υπηρεσιών / Αγαθών (Έντυπο ΕΟ31) υπογεγραμμένο από την/ον Επιστημονικά υπεύθυνη/ο.
 3. Βεβαίωση του/της Προϊσταμένου/ης της ΜΟΔΥ του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. (Συμπληρώνεται από το Γραφείο Προμηθειών και Μισθώσεων του Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. )
 4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
 5. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
 6. όπου απαιτείται βεβαίωση καινούργιου και αμεταχείριστου (ΕΣΠΑ ή όποιο άλλο πρόγραμμα το θέτει ως απαιτούμενο)
 7. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ πρόσκληση υποβολής προσφορών προς τους υποψηφίους αναδόχους.
 8. Την αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ απόφαση απευθείας ανάθεσης.
 9. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση

8. Επισημαίνεται, η συμπλήρωση από την/τον Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο του έργου της ειδικής φόρμας του WebRescom για την Εντολή Δαπανών (Αιτήματα Πληρωμής Δαπάνης).