Ανανέωση πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

Σε συνέχεια επιθεώρησης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ από τον φορέα πιστοποίησης Q-CERT, ανανεώθηκε το πιστοποιητικό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015, για άλλα τρία χρόνια, εξακριβώνοντας το επίπεδο ποιότητας που διαρκώς επιδιώκει…

Continue ReadingΑνανέωση πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015

«ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: 1η Τροποποίηση – Παράταση Υποβολής προτάσεων

ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (ΑΔΑ: ΡΠΒ3Η-7ΕΘ) ενημερώνουμε τους…

Continue Reading«ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»: 1η Τροποποίηση – Παράταση Υποβολής προτάσεων

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα εξόφλησης τιμολογίων από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Στην περίπτωση που η καθαρή αξία της προμήθειας αγαθών  ή παροχής υπηρεσιών είναι έως 150 ευρώ δίνεται η δυνατότητα στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Έργων, που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., εξόφλησης…

Continue ReadingΔιευκρινίσεις αναφορικά με τη δυνατότητα εξόφλησης τιμολογίων από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους

Ενημέρωση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (B2G) προμήθειων ειδών και υπηρεσιών από την 1η Ιουνίου 2024

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα: α) τα άρθρα 148-154 του Ν.4601/2019 (Φ.Ε.Κ. τ.  Α’ 44), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 158-160 του Ν.4972/2022 (Φ.Ε.Κ. τ. A΄ 181), β)…

Continue ReadingΕνημέρωση για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση στις δημόσιες συμβάσεις (B2G) προμήθειων ειδών και υπηρεσιών από την 1η Ιουνίου 2024

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχει αναρτήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΑ0469Β6Ν-ΡΞΩ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή…

Continue ReadingΕκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιούλιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούλιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιούλιος 2024)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

To Επιστημονικό Συμβούλιο (εφεξής: το «Ε.Σ.») του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (εφεξής: το «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»), καλεί δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 8 Ν. 4429/2016 «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και…

Continue ReadingΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2024»

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (Κωδικός Πρόσκλησης 08ΚΕ – Κωδικός ΟΠΣ 9833, ΑΔΑ: ΡΠΒ3Η-7ΕΘ ) σας…

Continue ReadingΠρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ 2024»

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει αναρτήσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΛΩΒ469Β7Γ-661) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή…

Continue ReadingΕκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιούνιος 2024)

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό προθεσμιών υποβολών αρχείων μισθοδοσίας δεδουλευμένων αποδοχών της [ΕΑΠ για τον Ιούνιο του 2024], οι προθεσμίες υποβολής στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε ορίζονται ως εξής (σύμφωνα με την απόφαση της…

Continue ReadingΧρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΑΠ (Ιούνιος 2024)