Θέμα: Εγκύκλιος για τη διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 4521/2018, του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019 και του άρθρου 72 του ν. 4610/2019

Σας κοινοποιούμε την ακόλουθη εγκύκλιο για την διαδικασία προμηθειών μετά την εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 5 του ν. 4521/2018, του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019 και του άρθρου 72 του ν. 4610/2019,  σε συνέχεια της υπ’ αρ. 07/25.09.2019 – Θέμα 4 απόφασης της Ολομέλειας της  Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ, όσον αφορά στην τηρητέα διαδικασία στις απευθείας αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο πλαίσιο εκτέλεσης έργων του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ.

 • Βάσει του άρθρου 37 παρ. 2 α και β του ν. 4589/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019, υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης δημόσιας σύμβασης υφίσταται για προμήθειες / υπηρεσίες αξίας μεγαλύτερης των 10.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. αντί 2.500,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. όπως ίσχυε μέχρι τη ψήφιση του νόμου.
 • Για πολυετή έργα/προγράμματα εφόσον το σύνολο προϋπολογισμού συγκεκριμένης κατηγορίας είναι έως 20.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εφαρμόζεται η διαδικασία για τις απευθείας αναθέσεις.

Γενική αρχή είναι ότι δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα κατάτμηση των δαπανών.

Στις κατηγορίες του προϋπολογισμού στις οποίες εντάσσονται αγαθά/υπηρεσίες που δεν είναι συναφή/είς μεταξύ τους, η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης υπολογίζεται διακριτά για κάθε μη ομοειδές/ή είδος ή υπηρεσία. Η υποχρέωση για σύναψη σύμβασης συνδέεται με την συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν καθορίζεται από το ποσό της κατηγορίας όπως αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό. Ο έλεγχος εάν ορισμένο είδος εμπίπτει σε συγκεκριμένη κατηγορία λαμβάνει χώρα με βάση το CPV του έργου. Όσον αφορά στα διαθέσιμα CPV βλ. σχετικά στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://simap.ted.europa.eu/el/cpv

 • Βάσει του άρθρου 62 παρ. 4 του ν. 4485/2017, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.

Επομένως, η διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών/υπηρεσιών αξίας έως 20.000,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Α) Δαπάνες αξίας από 0,01€ έως 999,99€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου (σημειωτέον: δεν χρειάζεται έρευνα αγοράς).
 2. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω email.
 3. Πραγματοποίηση της προμήθειας και έκδοση του παραστατικού.
 4. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Το παραστατικό
  2. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών [1]
 • Την αναρτημένη στη διαύγεια απόφαση απευθείας ανάθεσης

Β) Δαπάνες αξίας από 1.000,00€ έως 2.500,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20), το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ22) από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, καταχώρησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  email.
 3. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο μόνο από την οικονομική προσφορά του προτεινόμενου Αναδόχου (σημειωτέον: δεν χρειάζεται έρευνα αγοράς).
 4. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω email και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 5. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Το παραστατικό
  2. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 • Για ποσά άνω των 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ απαιτείται για την πληρωμή του σχετικού παραστατικού, η προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
 1. Την αναρτημένη στη διαύγεια απόφαση απευθείας ανάθεσης

 Γ) Δαπάνες αξίας από 2.500,00 – 10.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20) το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ22) από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, καταχώρησή του στο ΚΗΜΔΗΣ και ενημέρωση του ΕΥ μέσω  email.
 3. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς [2].
 4. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ, ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω email και καταχώρησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.
 5. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
 6. Το παραστατικό
 7. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 • O προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων του άρθρου 73 παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή τους όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην κεντρικής διοίκησης) και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη ποσού άνω τον 3000,00€  ) – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

 1. Την αναρτημένη στη διαύγεια απόφαση απευθείας ανάθεσης

Γ) Δαπάνες αξίας από 10.001,00 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 1. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου πρωτογενούς αιτήματος (Έντυπο ΕΔ20), το οποίο καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ και καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ (Έντυπο ΕΔ22) και ενημέρωση του ΕΥ μέσω email.
 3. Υποβολή από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου τεκμηριωμένου αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης – απευθείας ανάθεσης, συνοδευόμενο από απόδειξη έρευνας αγοράς.
 4. Έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ σε εκτέλεση απόφασης της Ε.Ε.Δι., η οποία αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αυτόματη ενημέρωση του ΕΥ μέσω email και καταχωρείται στο ΚΗΜΔΗΣ.
 5. Κατάρτιση σύμβασης από τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε., ανάρτησή της στη Διαύγεια και καταχώρηση της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για προμήθειες  από 10.001,00€ και άνω, προσκομίζονται πριν την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης,  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση αντί Ποινικού Μητρώου για την απόδειξη μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τη νομοθεσία (Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων τους -αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση και

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση – Στην περίπτωση φυσικού προσώπου και εφόσον απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ» από τον ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί (ΕΦΚΑ). Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο δεν απασχολεί προσωπικό, βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό).

Επιπρόσθετα, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να προστεθούν και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (πρόσφατο πιστοποιητικό εκπροσώπησης στο ΓΕ.ΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ (βλ. αναλογικά το άρθρο 93 του Ν.4412/2016 για ανοικτές διαδικασίες).

 1. Κατάθεση εντολής πληρωμής (Έντυπο ΕΟ05) συνοδευόμενη εκ του ενός από τα ακόλουθα έντυπα ανάλογα με την κατηγορία της δαπάνης (Έντυπο ΕΟ10 ή Έντυπο ΕΟ11 ή Έντυπο ΕΟ12 ή Έντυπο ΕΟ13) υπογεγραμμένα από τον ΕΥ, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν:
  1. Το παραστατικό
  2. Το υπογεγραμμένο Πρακτικό από την αντίστοιχη Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών/Υπηρεσιών
 • Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης)
 1. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων.
 2. Την αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβαση

 Επισημάνσεις
[1]  Οι Επιτροπές παραλαβής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση εκάστοτε Τμήματος και είναι ετήσιας διάρκειας. Εξαιρούνται τα έργα/προγράμματα, στα οποία ορίζεται επιτροπή παραλαβής κατά την αποδοχή διαχείρισής τους.
[2]  Η έρευνα αγοράς πρέπει να αποδεικνύεται και μπορεί να πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (ενδεικτικά: μέσω έρευνας στο διαδίκτυο ή συλλογής έγγραφων προσφορών ή υποβολής τιμών από τουλάχιστον τρεις (3) οικονομικούς φορείς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ).