Παραγραφή αξιώσεων καθηγητών και τρίτων από παροχή υπηρεσιών τους σε έργα που παρασχέθηκαν μέχρι την 31η/12/2017

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σε συνέχεια της απόφασης της 40ης/15-07-2020 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. σας ενημερώνουμε ότι θα σταλεί ενημερωτικό σημείωμα στους ΕΥ μαζί με τη λίστα των έργων τους, που θα περιλαμβάνει τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών από καθηγητές και τρίτους, οι οποίες (υπηρεσίες) παρασχέθηκαν μέχρι την 31η-12-2017 και εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ως ενεργές και με υπόλοιπο προς πληρωμή. Δεδομένου, ότι δεν είναι εκ του νόμου επιτρεπτή η πληρωμή τους καθότι έχουν ήδη υποπέσει σε παραγραφή, εφόσον βεβαίως δεν έχουν λάβει χώρα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία ενέργειες που να συνιστούν διακοπή της παραγραφής, η υπηρεσία θα προβεί σε διαγραφή των παραπάνω συμβάσεων.

Εκ μέρους του Ε.Λ.Κ.Ε. /Δι.Πα.Ε,

Καθηγητής κ.Σταμάτης Αγγελόπουλος, Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Δι.Πα.Ε., Πρόεδρος της ΕΕΔι.
Θωμαΐς Γκριμπίζη, Προϊσταμένη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος