23563/2024/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας Πλήρωσης μίας (1) Θέσης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επι ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 21/06/2024 έως 02/07/2024 και ώρα 15:00

Την υπ’ αριθμ. 326/14-06-2024,θέμα:Α3.1 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.»[ΚΕ 80336] (εφεξής «έργο»), το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και τελεί υπό την εποπτεία του Καθηγητή κ. Σταμάτη Αγγελόπουλου, Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου, προκηρύσσει μία (1) θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 243 παρ. 1.η), 4, 5, σε συνδυασμό με το άρθρο 246 παρ. 5 του ν. 4957/2022