14422/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στις επιμέρους Σχολές/Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΔΙΠΑΕ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και του
ομώνυμου έργου διαχείρισής του, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταμάτη Αγγελόπουλο, (ΚΕ 80691 και MIS 5092053), ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων
υποψηφιότητας από μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψηφίους διδάκτορες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, για την απόδοση υποτροφιών, με σκοπό την εκ μέρους των τελευταίων παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο
πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου του Ιδρύματος, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. και την Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
ορίζονται.