19541/2024 Αρ. Διακ. 5/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Προμήθεια εξοπλισμού: Προμήθειες Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»

24PROC014767518Λήψη 6ΕΒΡ46ΨΖ3Π-91ΟΛήψη espd-request-v2-9Λήψη

Continue Reading19541/2024 Αρ. Διακ. 5/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «Προμήθεια εξοπλισμού: Προμήθειες Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»

18938/2024 Αρ. Διακ. 4/2024 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων –Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης του έργου με κωδικό 81053

Περίληψη-Διακήρυξης_Ρ0ΙΒ46ΨΖ3Π-Υ5ΓΛήψη 24PROC014739974Λήψη espd-request-v2-3Λήψη

Continue Reading18938/2024 Αρ. Διακ. 4/2024 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων –Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης του έργου με κωδικό 81053

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την Τετάρτη 27/09/2023

Παράταση-πρόσκλησης-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-για-την-ΕΗΔΕ_62ΨΦ46ΨΖ3Π-ΥΚ4Λήψη Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-ΕΗΔΕ-ΔΙΠΑΕ-με-5-μέλη_ΩΜΧΝ46ΨΖ3Π-ΠΨ8-1Λήψη Αίτηση-υποψηφιότητας-1-1Λήψη

Continue ReadingΠαράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έως την Τετάρτη 27/09/2023

Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε)

ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΝΦΝ46ΨΖ3Π-ΠΓ5Λήψη

Continue ReadingΔιαπιστωτική Πράξη Εκλογής  Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΕ 2022-23

Ενημερώνουμε τα μέλη ΔΕΠ ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6125/15-02-2023 Προκήρυξη Προγράμματος Ενίσχυσης Έρευνας ΕΛΚΕ/ ΔΙΠΑΕ, βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Continue ReadingΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΕ 2022-23

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνώντου Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με θητεία έως 31-8-2027. Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023. Η εκλογική…

Continue ReadingΠροκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

35480/2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος-ΕΗΔΕ-ΔΙΠΑΕ-με-5-μέλη_ΩΜΧΝ46ΨΖ3Π-ΠΨ8Λήψη Αίτηση-υποψηφιότητας-Λήψη

Continue Reading35480/2023 Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 24090/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού́Λογαριασμού́Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΚΕ 80958) (Κωδ. ΟΠΣ 5184901) που…

Continue ReadingΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 24090/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

14622/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου 1 «Αυτεπιστασία ΤΕΓΕΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΕΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ)» με κωδικό έργου 80624,…

Continue Reading14622/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

14399/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εκπαίδευση στην καινοτομία της ευφυούς γεωργίας» (Κωδ. Έργου 30365) που χρηματοδοτείται…

Continue Reading14399/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ