21055/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου τηςΕλλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Τ2ΕΔΚ-00770 «Ανθρωποειδές ρομπότ μικρούκόστους με προηγμένες λειτουργίες για χρήση στην ειδική και…

Continue Reading21055/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17069/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΔΒΖ46ΨΖ3Π-ΦΙ1)

Απόφαση-Πρακτικού-251_17.05.2023-Α3-8Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17069/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΔΒΖ46ΨΖ3Π-ΦΙ1)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18096/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΞΣΜ46ΨΖ3Π-8ΝΞ)

Απόφαση-Πρακτικού-251_17.05.2023-Α3-7Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18096/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΞΣΜ46ΨΖ3Π-8ΝΞ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18100/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΓΟΦ46ΨΖ3Π-Λ2Λ)

Απόφαση-Πρακτικού-251_17.05.2023-Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18100/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΓΟΦ46ΨΖ3Π-Λ2Λ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18111/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΝΜΘ46ΨΖ3Π-Α35)

Απόφαση-Πρακτικού-251_17.05.2023-Α3-10Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 18111/27-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΝΜΘ46ΨΖ3Π-Α35)

20132/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ MIAΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου τηςΕλλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΓΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΗΣΑΥΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣ,…

Continue Reading20132/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ MIAΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

20136/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»

προκηρύσσει την χορήγηση έντεκα (11) υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ποσού εξακοσίωνπενήντα ευρώ (650€) σε προπτυχιακούς/-ές των Σχολών και των Τμημάτων της ΠανεπιστημιούποληςΣερρών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023, που επιθυμούν να…

Continue Reading20136/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»

Οριστική Λίστα ΔικαιούχωνΦοιτητών που θα λάβουνοικονομική βοήθεια στοπλαίσιο της υπ’ αρ πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος τηςΠράξης με τίτλο: «ΥποστήριξηΠαρεμβάσεων ΚοινωνικήςΜέριμνας Φοιτητών τουΔιεθνούς ΠανεπιστημίουΕλλάδος»

Απόφαση-Πρακτικού-250_10.05.2023-Α3-10Λήψη 250η-_10.05.2023_Α3-10_ΨΥ0Φ46ΨΖ3Π-Ε5ΙΛήψη

Continue ReadingΟριστική Λίστα ΔικαιούχωνΦοιτητών που θα λάβουνοικονομική βοήθεια στοπλαίσιο της υπ’ αρ πρωτ.5247/09-02-2023 πρόσκλησηςεκδήλωσης ενδιαφέροντος τηςΠράξης με τίτλο: «ΥποστήριξηΠαρεμβάσεων ΚοινωνικήςΜέριμνας Φοιτητών τουΔιεθνούς ΠανεπιστημίουΕλλάδος»

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14622/31-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΕΠ846ΨΖ3Π-6ΑΔ)

Απόφαση-Πρακτικού-250_10.05.2023-Α3-5Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14622/31-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΕΠ846ΨΖ3Π-6ΑΔ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17072/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ0ΗΑ46ΨΖ3Π-Ψ18)

Απόφαση-Πρακτικού-250_10.05.2023-Α3-7Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17072/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ0ΗΑ46ΨΖ3Π-Ψ18)