1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14399/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8Δ746ΨΖ3Π-0Γ6)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-4Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14399/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8Δ746ΨΖ3Π-0Γ6)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-3Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Προσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ5048170

Απόφαση-Πρακτικού-247_26.04.2023-Α3-8-1Λήψη 247-η-Α3.8-Απόσπασμα-πρακτικού-προσωρινών-αποτελεσμάτων_ΩΧΖΒ46ΨΖ3Π-ΥΨΚ-FINALΛήψη

Continue ReadingΠροσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ5048170

18111/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́Ερευνών του Ειδικού́Λογαριασμού́Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Κωδ. Έργου 80937 )»…

Continue Reading18111/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

18100/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Δημόσια Διοίκηση-2019-2029, των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Εφοδιαστικής…

Continue Reading18100/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

18096/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου τηςΕλλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πρόγνωσης εμφάνισης ασθενειών των φυτών με έμφαση στην…

Continue Reading18096/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

18094/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Γραφείο Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»…

Continue Reading18094/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13374/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:659Α46ΨΖ3Π-ΜΓΕ)

Απόφαση-Πρακτικού-247_26.04.2023-Α3-7Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13374/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:659Α46ΨΖ3Π-ΜΓΕ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13349/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΥΤΘ46ΨΖ3Π-Ν4Ψ)

Απόφαση-Πρακτικού-247_26.04.2023-Α3-9Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13349/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΥΤΘ46ΨΖ3Π-Ν4Ψ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 16018/06-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Σ6Ω46ΨΖ3Π-Ψ4Θ)

Απόφαση-Πρακτικού-247_26.04.2023-Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 16018/06-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Σ6Ω46ΨΖ3Π-Ψ4Θ)