21522/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας,
στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 22/05/2023 έως 01/06/2023 και ώρα 15:00