22898/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου (22) με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο
ΠΜΣ Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» της Πράξης
«Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5154651, ΚΕ 81110, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Νικόλαο Μονοκρούσο,
προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1)
εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου
που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση: https://proskliseis.rc.ihu.gr από 01/06/2023 έως 12/06/2023 και
ώρα 15.00