11918/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού ΚονδυλίωνΈρευνας του ΔιεθνούςΠανεπιστημίου της
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο:«Modernization of Mechatronics and
Robotics for Bachelordegree in Uzbekistan through Innovative Ideas and DigitalTechnology
(MechaUZ) (Κωδ. Έργου 80358)» που χρηματοδοτείται από Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θωμά Θωμίδη, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου μίας (1) θέσης
εξωτερικού συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική
διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα
ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022, ως ακολούθως

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 16/03/2023 έως 27/03/2023 και ώρα
15.00