42437/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Προηγμένα Υλικά για Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραγωγή και Αποθήκευση Πράσινης Ενέργειας, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Εφαρμογές Αντιρρύπανσης (TAEDR-0535821)» με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ Γεώργιο Κύζα, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Δι.Πα.Ε. το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» (Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) και εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). (Κωδ. Έργου 81013), προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου να απασχολήσει με ανταποδοτική υποτροφία έναν/μία(1) υποψήφιο/α διδάκτορα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018, του άρθρου 93 του ν. 4310/2014, του ν. 4957/2022 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 580/12.02.2021), και με προϋπολογισθέν ποσό έως 750,00€/ ανά μήνα και ο/η οποίος/α θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή
αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr
από 12/10/2023 έως 23/10/2023 και ώρα 15:00