Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης για το έργο Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021– 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 5658/17.02.2022 πρόσκλησης. [ΕΥ Κορλός Απόστολος, ΚΕ 80741]

Απόφαση της 169/23-03-2022 Συνεδρίασης της ΕΕΔι του ΕΛΚΕ Δι.ΠΑ.Ε.