1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ. αριθμ. 32500/17.09.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η3Π46ΨΖ3Π-Ν0Τ)