ΠΑΡΑΤΑΣΗ 35641/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Χρονική παράταση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών λόγω μικρού αριθμού υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή́ Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ευέλικτα Συστήματα Συστάσεων σε Μεγάλου Όγκου Δεδομένα (FRES)» (Κωδ. MIS 5031300)» που χρηματοδοτείται από́ Εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή́ Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014–2020» (Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ») με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθηγητή Κωνσταντίνο Διαμαντάρα (ΚΕ 20815), προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος_9ΥΖΘ46ΨΖ3Π-ΜΛΤΛήψη

application_form-4Λήψη

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα, 07/12/2020, και ώρα 13:30.