1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12271/17-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΝΟΤ46ΨΖ3Π-Δ4Β)

Απόφαση-Πρακτικού-245_12.04.2023-Α3-10Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12271/17-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΝΟΤ46ΨΖ3Π-Δ4Β)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12418/20-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Θ7Φ46ΨΖ3Π-ΚΜΥ)

Απόφαση-Πρακτικού-245_12.04.2023-Α3-8Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 12418/20-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Θ7Φ46ΨΖ3Π-ΚΜΥ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13375/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ35Τ46ΨΖ3Π-Ρ6Ψ)

Απόφαση-Πρακτικού-245_12.04.2023-Α3-4Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13375/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ35Τ46ΨΖ3Π-Ρ6Ψ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΟΠΣ 5048170(Ε’ ΚΥΚΛΟΣ)

Απόφαση-Πρακτικού-244_05.04.2023-Α3-10-1Λήψη 244-η-Α3.10-Απόσπασμα-πρακτικού-προσωρινών-αποτελεσμάτων-FINALΛήψη

Continue ReadingΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΠΡΑΞΗΣ «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΟΠΣ 5048170(Ε’ ΚΥΚΛΟΣ)

16021/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος(Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (Κωδ. Έργου 30319)» πουχρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με Επιστημονικά…

Continue Reading16021/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

16018/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣΜΙΑΣ (1)ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «80709 - Ανάδειξη οινικής ταυτότητας του νομού Δράμας μέσα από ολιστικό…

Continue Reading16018/2023ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣΜΙΑΣ (1)ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

16016/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Πρόγραμμα Έξυπνης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για υπαλλήλους της κεντρικής κυβέρνησης και…

Continue Reading16016/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΔΙΚΑΙΟΥ

1ο Πρακτικό ΑξιολόγησηςΥποψηφίων της υπ’ αριθ.Πρωτ. 7611/23-02-2023Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:663Χ46ΨΖ3Π-Λ1Ξ)

Απόφαση-Πρακτικού-244_05.04.2023-Α3-9Λήψη

Continue Reading1ο Πρακτικό ΑξιολόγησηςΥποψηφίων της υπ’ αριθ.Πρωτ. 7611/23-02-2023Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:663Χ46ΨΖ3Π-Λ1Ξ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 10804/09-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΕΟ146ΨΖ3Π-Ξ1Π)

Απόφαση-Πρακτικού-244_05.04.2023-Α3-8Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 10804/09-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΕΟ146ΨΖ3Π-Ξ1Π)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 11910/16-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Υ4Χ46ΨΖ3Π-Ψ6Ξ)

Απόφαση-Πρακτικού-244_05.04.2023-Α3-7Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 11910/16-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:9Υ4Χ46ΨΖ3Π-Ψ6Ξ)