17072/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή́ Ερευνών του Ειδικού́ Λογαριασμού́ Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος
(Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου(17) με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης στο ΠΜΣ
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακό Μάρκετινγκ του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» της
Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5154651, (Κωδ. Έργου 81105), που συγχρηματοδοτείται από́ την Ευρωπαϊκή́ Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Xρήστο Τζώρτζη, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου 1 εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό
πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο
243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 13/04/2023 έως 24/04/2023 και ώρα
15:00