1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 5244/09-02- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62Ε846ΨΖ3Π-ΟΘΟ)