11905/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου (20) με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων
Διεθνοποίησης στο ΠΜΣ Τραπεζική, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία και Διαχείριση Κινδύνου
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5154651, ΚΕ 81108, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους,
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020», με επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Λεβέντη Στέργιο, προτίθεται, για την
υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό
συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που
ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή
παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022, ως ακολούθως

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά φάκελο
υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 16/03/2023 έως 27/03/2023 και ώρα
15:00