1ο και 2ο Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. Πρωτ. 4284/02-02- 2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 66Φ746ΨΖ3Π-ΔΔ6)