36977/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Εκπαίδευση σε Τεχνική Επιθεώρηση υδάτινου περιβάλλοντος με διαδίκτυο των πραγμάτων- Surveying & MARiTime
internet of thingS EducAtion (Κωδ. Έργου 21001)», ακρωνύμιο «SMARTSEA» και κωδικό συμβολαίου GA 612198, που χρηματοδοτείται από EUROPEAN COMMISSION (EAC EA), με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Κοσμάνη Θεόδωρο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες (φυσικά πρόσωπα) που
θα πληρούν συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κατόπιν συνεννόησης με τη Γραμματεία τηλ.2310807515), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 04/11/2021, και ώρα 13:30.