12939/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιοεκτέλεσης του έργου «Δίκτυο παρακολούθησης ξενικών
χωροκατακτητικών ειδών σε δελταϊκές προστατευόμενες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και εκτίμηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής»με ακρωνύμιο «IASON», BSB1121, (Κωδ. Έργου 80409) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Black Sea (2014-
2020), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Θεοδώρα Μέρου, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσηςέργουέναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο)
που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30 μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα
πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 15/04/2021, και ώρα 13:30