Προγραμματισμός Συνεδριάσεων ΕΕΔΙ

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, η Ε.Ε.Δι. στη συνεδρίαση της με αριθμό 13/12.02.2019 αποφάσισε:
α) τον ακόλουθο χρονοπρογραμματισμό των συνεδριάσεων της ΕΕΔι :

Ημερομηνία Ώρα
27/02/2019 12:30
20/03/2019 12:30
03/04/2019 12:30
17/04/2019 12:30
08/05/2019 12:30
22/05/2019 12:30

 

 

β)  την έγκαιρη εισαγωγή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, ήτοι τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Οι εισηγήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα έγγραφα (π.χ. αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης,  πρωτογενή αιτήματα, έρευνα αγοράς κλπ).  Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή στη συνεδρίαση της με αριθμό 9/13.02.2019 ενέκρινε την τηρητέα διαδικασία υποβολής εισηγήσεων προς τα όργανα του Ιδρύματος (ΔΕ και ΕΕΔΙ) από τους Επιστημονικά υπευθύνους των έργων που θα ισχύει εφεξής. Σύμφωνα με αυτή, τα θέματα αμέσως αφότου εγκρίνονται  από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση εκάστης Σχολής, θα αποστέλλονται στον Επιστημονικά Υπεύθυνο και στον καθ’ ύλη αρμόδιο programme manager, ώστε στη συνέχεια αυτοί (οι programme managers) να συντάσσουν τις εισηγήσεις προς την Ε.Ε.Δι. και προς τη Διοικούσα Επιτροπή.  Σημειώνεται σχετικά ότι οι εισηγήσεις που αφορούν σε αναθέσεις διδασκαλίας σε διδάσκοντες του εσωτερικού (μέλη ΔΕΠ και διδάκτορες) θα πρέπει να εγκρίνονται από την Ε.Ε.Δι., ενώ οι εισηγήσεις που αφορούν στην ανάθεση διδασκαλίας σε διδάσκοντες από την αλλοδαπή (καθηγητές Πανεπιστημίου και διδάκτορες) θα πρέπει να εγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή και την Ε.Ε.Δι..

γ) οι εισηγήσεις θα στέλνονται στο e-mail της Grammateia EEDI – International Hellenic University: .