9020/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Μικτή Πραγματικότητα και Γεωπληροφορική για την Επίδειξη Μνημείων» (Κωδ. Έργου 80256) με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευαγγελίδη Κωνσταντίνο, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να
απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) μετά από διαδικασία συνέντευξης, που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30, κατόπιν συνεννοήσεως με τη Γραμματεία
του ΕΛΚΕ), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Παρασκευή, 19/03/2021, και ώρα 13:30