4156/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ERASMUS + – IKY – 2020-1-EL01-KA103-077606 – Πανεπιστημιούπολη Σίνδου» (Κωδ. Έργου 80552), που χρηματοδοτείται από το Ι.Κ.Υ., και έχει Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταμάτιο Αγγελόπουλο προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα.

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων που θα
κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ωράριο κοινού 11:00-13:30 μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ), ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη, 18/02/2021, και ώρα 13:30.