ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ

Mε σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και την εξασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών της ΜΟΔΥ/ΔΙΠΑΕ, καλούνται οι Επιστημονικά υπεύθυνοι των έργων που υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ να απευθύνονται στις Μονάδες Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ως ακολούθως:

Κεντρική ΜΟΔΥ: Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που έχουν έδρα στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη, στην Κατερίνη, στη Θέρμη και στη Δράμα.

ΜΟΔΥ Πανεπιστημιούπολη Σερρών: Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που έχουν έδρα στις Σέρρες.

ΜΟΔΥ Πανεπιστημιούπολη Καβάλας: Τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που έχουν έδρα την Καβάλα.

Σημειώνεται ότι:

  • Τα προγράμματα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος της Κατερίνης, τα οποία είχαν εγκριθεί πριν την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4653/2019, θα τα διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ της Πανεπιστημιούπολης  Σερρών.
  • Τα προγράμματα των μελών ΔΕΠ των Τμημάτων της Δράμας, τα οποία είχαν εγκριθεί πριν την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4653/2019, θα τα διαχειρίζεται η ΜΟΔΥ της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας.

Παρακαλούνται λοιπόν οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι να  υποβάλουν τα αιτήματα και τις εισηγήσεις τους αποκλειστικά και μόνο στις  ΜΟΔΥ των Πανεπιστημιουπόλεων που ανήκουν και όχι απευθείας στην κεντρική ΜΟΔΥ. Η ενέργεια αυτή απαιτείται προκειμένου οι κατά τόπους ΜΟΔΥ, οι οποίες διαχειρίζονται τα έργα/προγράμματα, να προβαίνουν στους απαραίτητους ελέγχους και να είναι ενήμεροι για την εξέλιξη τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου.