43385/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία βιβλιοθήκης αναφοράς και βάσης δεδομένων περιβαλλοντικού DNA (environmental DNA, eDNA) Υδρόβιων Οργανισμών για την καταγραφή της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (A Plan towards an eDNA reference library and data repository for Aquatic Organisms, navigating Europe towards the next generation biodiversity monitoring)», με αριθμό συμβολαίου GA 101112800, (Kωδ. Έργου:80986) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Μηχανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές, και το Περιβάλλον (European Climate, Infrastructure, and Environment Executive Agency, CINEA) και στο πλαίσιο της δράσης HORIZON-MISS2022 OCEAN-01, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επικ. Καθ. Σπυρίδων Παπακώστα, προτίθεται, για την υλοποίηση του ως άνω έργου, να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) που θα πληροί συγκεκριμένα προσόντα, για χρονική διάρκεια έργου που ορίζεται συγκεκριμένα στο πλαίσιο της περιγραφής εκάστης θέσης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, κατ’ άρθρο 243 παρ. 5 του ν. 4957/2022

Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισμού ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας, στη διεύθυνση https://proskliseis.rc.ihu.gr από 17/10/2023 έως 30/10/2023 και ώρα 15:00