1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17071/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΛΣ046ΨΖ3Π-0ΘΓ)

Απόφαση-Πρακτικού-250_10.05.2023-Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17071/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΛΣ046ΨΖ3Π-0ΘΓ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17070/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΥΧ546ΨΖ3Π-Χ4Φ)

Απόφαση-Πρακτικού-250_10.05.2023-Α3-4Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 17070/13-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΥΧ546ΨΖ3Π-Χ4Φ)

18963/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης του Υποέργου (25) με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης Διδακτορικών Σπουδών στα αγγλικά της…

Continue Reading18963/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 10783/09-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΩΗΡ46ΨΖ3Π-7ΩΛ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-7Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 10783/09-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:6ΩΗΡ46ΨΖ3Π-7ΩΛ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 16016/06-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΔΦ246ΨΖ3Π-ΒΦΠ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-8Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 16016/06-04-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΔΦ246ΨΖ3Π-ΒΦΠ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13378/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:696Β46ΨΖ3Π-6ΒΡ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-6Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 13378/24-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:696Β46ΨΖ3Π-6ΒΡ)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14397/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΖ2Α46ΨΖ3Π-ΝΓ9)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-5Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14397/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΩΖ2Α46ΨΖ3Π-ΝΓ9)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14399/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8Δ746ΨΖ3Π-0Γ6)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-4Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14399/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8Δ746ΨΖ3Π-0Γ6)

1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Απόφαση-Πρακτικού-249_03.05.2023-Α3-3Λήψη

Continue Reading1ο και 2ο ΠρακτικόΑξιολόγησης Υποψηφίων τηςυπ’ αριθ. Πρωτ. 14398/30-03-2023 Πρόσκλησης ΕκδήλωσηςΕνδιαφέροντος (ΑΔΑ:62ΚΔ46ΨΖ3Π-ΚΡΑ)

Προσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ5048170

Απόφαση-Πρακτικού-247_26.04.2023-Α3-8-1Λήψη 247-η-Α3.8-Απόσπασμα-πρακτικού-προσωρινών-αποτελεσμάτων_ΩΧΖΒ46ΨΖ3Π-ΥΨΚ-FINALΛήψη

Continue ReadingΠροσωρινός πίνακας Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών που θα λάβουν οικονομική βοήθεια σύμφωνα με την αρ πρωτ. 5247/09-02-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και κωδικό ΟΠΣ5048170